Sborníky

Platónův dialog Hippias Větší
Plato’s Sophist
Plato’s Cratylus
Plato’s Parmenides
Plato’s Phaedo
Plato’s Philebus
Plato’s Protagoras
Plato’s Statesman
Plato’s Symposium
Plato’s Theaetetus
Plato’s Timaeus
Platónova Obrana Sókrata
Platónův dialog Alkibiadés
Platónův dialog Charmidés
Platónův dialog Euthydémos
Platónův dialog Euthyfrón
Platónův dialog Hippias Menší
Platónův dialog Ión
Platónův dialog Kritón
Platónův dialog Lysis
Platónův dialog Menón
The Republic and the Laws of Plato

GAUK

Soubor následujících textů vznikl s podporou grantového projektu GAUK (Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze) č. 5483.
Cílem tohoto projektu je prohloubit zájem o studium Platónovy filosofie s pomocí on-line databáze krátkých autorských textů. Témata textů se pojí k dílčím systematickým okruhům, jež se snaží postihnout alespoň základní filosofické a kulturně-historické motivy obsažené v Platónových dialozích.

Texty jsou řazeny tak, aby umožnily čtenáři základní vhled do problematiky interpretace Platónových dialogů. Autoři textů vítají věcnou kritiku textů i případné návrhy na vylepšení databáze formou obdobných krátkých textů, jež budou před případným zveřejněním podléhat redakčnímu posouzení odborných garantů, kteří se účastnili grantového projektu.

Sókratés a Platón, období filosofie.

Platón, jeho doba a období filosofie. – Antonín Šíma
Sókratés, literární postava a čtení Platóna. – Antonín Šíma

Ideje a hypotéza idejí.

Ideje v dialogu Faidón. – Ota Gál
Hypotéza existence idejí – první část dialogu Parmenidés. – Eliška Luhanová

Poznání, ontologie vztahů, nauka o principech.

Platónova strukturální ontologie v dialogu Sofistés. – Eliška Luhanová
Poznání, vědění, řeč. – Antonín Šíma
Platónská metafyzika, principy a čísla. – Antonín Šíma

Duše, myšlení, řád světa a řád řeči.

Jednota a mnohost individuální duše v Ústavě. – Ota Gál
Duše jako “arché kinéseós”. – Ota Gál
Jednota a mnohost individuální duše v dialozích Faidros a Tímaios. – Ota Gál

Erós v Platónových dialozích, krása a lidství.

Erós v dialozích Symposion a Faidros. – Ota Gál
Pojetí krásy u Platóna. Ota Gál
Lidství, božství, animalita v dialogu Symposion. – Eliška Luhanová