Bibliografie 2000-2004

Seznam excerpovaných periodik a zkratky

Acta Universitatis Carolinae; Filozofický časopis (); Listy filologické (LF); Reflexe; Sborník prací Filzofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU); Teologická reflexe; Zprávy Jednoty klasických filologů – AVRIGA; Eirene; Echo Latina.

Kompletní vydání Platónových Spisů (Œuvres complètes)
Česky

Platón, Spisy I – V. Z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha, (Oikoymenh) 2003.

Částečná vydání Platónových dialogů ( Œuvres particulières)
Česky
Euthydémos;Menón
Platón, Euthydémos; Menón, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 2000, 4.opr. vyd. 129 s. ISBN 80-85241-56-9

Euthyfrón; Obrana Sókratova; Kritón
Platón, Euthyfrón; Obrana Sókratova; Kritón, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 2000, 4. opr. vyd. 104 s. ISBN 80-86005-99-2

Faidón
Platón, Faidón, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 2000, 4. opr. vyd. 105 s. ISBN 80-86005-26-7

Faidros
Platón, Faidros, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 2000, 5. opr. vyd. 85 s. ISBN 80-7298-015-7

Gorgias
Platón, Gorgias, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 2000, 4. opr. vyd. 129 s. ISBN 80-7298-005-X

Prótagoras
Platón, Prótagoras, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 2000, 4. opr. vyd. 82 s. ISBN 80-86005-98-4

Symposion
Platón, Symposion, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha (Oikoymenh) 2000, 4. opr. vyd. 80 s. ISBN 80-86005-89-5

Ústava
Platón, Ústava, z řeckého originálu přeložil František Novotný s použitím překladu Emanuela Peroutky, Praha, (Oikoymenh) 2001, 3. opr. vyd. 359 s. ISBN 80-7298-024-6

Kongresy – konference (Congrès)

Symposium Platonicum Pragense 2 – Phaedo. Platónův dialog Faidón – Plato’s Phaedo: Proceedings of the Second Symposium Platonicum Pragense, sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 20. – 23. října 1999, ed. Aleš Havlíček, Filip Karfík, Praha, (Oikoymenh) 2001. ISBN 80-7298-031-9

Symposium Platonicum Pragense 3 – Protagoras. Platónův dialog Protágoras – Plato’s Protagoras : proceedings of the Third Symposium Platonicum Pragense, sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 11. – 13. října 2001, ed. Aleš Havlíček, Filip Karfík, Praha (Oikoymenh) 2003. ISBN 80-7298-092-0

Sborníky (Recueils)

Platónův dialog Menón: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 23.-24. října 1998, [Plato’s Dialogue Meno: proceedings of the Symposium of Plato] Aleš Havlíček (ed.), Praha (Oikoymenh) 2000. ISBN 80-7298-013-0

Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 20. – 21. října 2000, [Plato’s Dialogue Lysis: proceedings of the Symposium of Plato] Aleš Havlíček (ed.), Praha (Oikoymenh) 2003. ISBN 80-7298-061-0

Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada filozofická B51, [Proceedings of The Faculty of Arts of University in Brno. Phylosophycal Series] Roč. 53, Brno (Masarykova univerzita) 2004. ISBN 80-210-3454-8

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2000

Boháček, Kryštof, “Úvahy o plavovlasé duši”, [Thinking about towheaded soul] 48, č. 6. 2000, 1058-1061.

Fiala, Jiří, “ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ v Platónově Menónovi (86e-87b)”, [ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ in Plato’s Meno] Platónův dialog Menón: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2000, 7-29.

Havlíček, Aleš, “Proč Platón rozlišuje mezi fronésis a epistémé”, [Why Plato differentiates between fronésis and epistémé] Platónův dialog Menón: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2000, 30-39.

Kurzová, Helena, “K interpretaci Platónova dialogu Menón”, [To the inerpretation Plato’s dialague Meno] Platónův dialog Menón: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2000, 40-46.

Moural, Josef, “Několik poznámek k Platónově dialogu Menón [Some remarks to Plato’s dialogue Meno] Platónův dialog Menón: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2000, 47-70.

Mráz, Milan, “Aristotelova kritika úvah o anamnési v Platónově dialogu Menón”, [Aristotle’s criticism of thinking about anamnesis in Plato’s dialogue Meno] Platónův dialog Menón: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2000, 71-83.

Šedina, Miroslav, “Paměť opsaného kruhu (Geometrie a mýtus v Platónově dialogu Menón)”, [The memory of circumscribed circle] Platónův dialog Menón: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2000, 84-98.

Thein, Karel, “Nesmrtelná duše, implicitní kosmologie a vědění v dialogu Menón (80e1-81e2)”, [The immortal soul, Implicit kosmology and knowledge in the dialogue Meno (80e1-81e2)] Platónův dialog Menón: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2000, 99-108.

Vojta, Jakub, “Proklův alegorický výklad Platóna”, [Proclu’s allegoric interpretation of Plato] SPFFBU-ŘF 48, 2000, 63-74.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2001

Blößner, Norbert, “Sokrates und sein Glück, oder: Weshalb hat Platon den Phaidon geschreiben?”, Symposium Platonicum 2 (Congrès) 2001, 96-139.

Bossi, Beatriz, “Which is the Right Exchange to Attain Virtue?”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 193-207.

Dixsaut, Monique, “Immortel et indestuctible: le dernier problème du Phédon”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 384-405.

Dorther, Kenneth, “Deathless Is Indesturctible, If Not We Need Another Argument“: An Implicit Argumt in the Phaedo”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 406-423.

Ebert, Theodor, “Das Argument aus dem Wiedergeborenwerden (Wiedergeburts – Argument) 69e-72e”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 208-240.

Eming, Knut, “Affect und Ursache”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 305-339.

Frede, Dorothea, “Not in the Book : How does Recollection work?”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 241-265.

Gallop, David, “Emotions in the Phaedo”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 275-286.

Havlíček, Aleš, “Platons Auffassung von Seele und Körper im Phaidon (78b-84b, 91c-95a)”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 340-356.

Heitsch, Ernst, “Was Autor und Dialogpersonen des Phaidon von ihren Argumenten halten”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 78-95.

Hrzal, Ladislav, “Platón a Atlantida”, [Plato and Atlantis] Společnost, ekonomika, politika 11, č. 217, 2001, 7.

Chlup, Radek: “Oko jako aktivní orgán v raně řeckém myšlení”, [The eye as an active organ in early Greek thought], Souvislosti 48, č. 2, 2001, 15-19.

Chvatík, Ivan, “Aisôpou ti geloion”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 174-192.

Karfík, Filip, “Seelenlehre und Kosmologie im Phaidon”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 368-383.

Lisi, Francisco, L., “Das Schicksal der Seele nach Phaidon 107c1-115a8”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 424-448.

Novotný, Jan, Proč Platón nepral zeleninu?, [Why Plato does not wash vegetables] Brno (Doplněk) 2001, ISBN 80-7239-080-5

Quarch, Christoph, “Der Abschied des Sokrates. Die Bewegung der philosophischen paideia im Phaidon”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 48-77.

Reale, Giovanni, “Temi di fondo. Struttura e concetti-chiare del Fedone”, Symposium Platonicum Pragense 2 (international) (Congrès) 2001, 9-33.

Robinson, Thomas, M., “Socrates, Anaxagoras, Nous and Noêsis”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 357-367.

Rowe, Christopher, J., “The Concept of Philosophy (philosophia) in Plato’s Phaedo”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 34-47.

Svobodová, Petra, “O osvobození nesmrtelné duše: srovnání Platónova dialogu Faidón s pohádkou o vysvobození”, [About liberation of immortal soul: Compare of Plato’s dialogue Phaedo with fairy tale about liberation] Svět literatury 12, č. 21/22, 2001, s. 115-133.

Špinka, Štěpán, “Katharsis katharseôs”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 287-304.

Švandová, Blažena, “Přirozená správnost jmen v dialogu „Kratylos“: (poznámky o jazyce inspirované četbou Platónových dialogů)”, [The natural rightness of nouns in the dialogue Cratilus: Notes about language inspired by reading of Plato’s dialogues] 49, č. 3, 2001, s. 471-485.

Thein, Karel, “Anámnésis and fronésis in the Phaedo: Bond of Life, or Deadly Noose?”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 266-274.

Tomin, Julius, “Socrates in the Phaedo”, Symposium Platonicum Pragense 2 (Congrès) 2001, 140-173.

Woods, Michael, Four Prague lectures and other texts, Praha (Rezek) 2001, 157 s. ISBN 80-86027-09-0

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2002

Boháček, Kryštof, “Dostaveníčko s Malým velkým Hippiou”, [The meeting with Small – big Hippias] 50, č. 6, 2002, 1056-1059.

Hladký, Vojtěch, “III. mezinárodní platónská konference v Praze”, [III. International Symposium Platonicum in Prague] AVRIGA XLIV, 2002, 68-69.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2003

Boháček, Kryštof, “Platónův hadí jazyk: uhrančivá jednota mnohých selhání”, [Plato’s adeer’s tongue: The bewithching unity of many failures] 51, č. 6, 2003, 1056-1061.

Bossi, Beatriz, “On Aristotle’s Charge of Socratic Intellectualism : The Force of a Misunderstanding”, Platónské symposium 3 (Congrès) 2003, 213-232.

Ebert, Theodor, “The Role of the Frame Dialogue in Plato’s Protagoras”, Symposium Platonicum Pragense 3 (Congrès) 2003, 9-20.

Havlíček, Aleš, “Die Einheit und die Lehrbarkeit der areté im Protagoras”, Symposium Platonicum Pragense 3 (Congrès) 2003, 96-117.

Havlíček, Aleš, “Věci přátel jsou společné”, [Things of friends are common] Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia, (recueil) 2003, 47-62.

Heinemann, Gottfried, “Das „Orden“ der „Naturen“ (Prot. 320d-321c)”, Platónské symposium 3 (Congrès) 2003, 71-95.

Hobza, Pavel, “Lysis jako hledání racionálního obrazu světa”, [Lysis like searching for rational picture of world] Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2003, 147-167.

Hobza, Pavel, “The Protagoras as Plato’s Apology of Socrates”, Symposium Platonicum Pragense 3 (Congrès) 2003, 193-212.

Chvatík, Ivan, “Panopova studánka”, [Panop’s fountain] Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2003, 34-46.

Kahn, Charles, H., “Socrates and Hedonism”, Symposium Platonicum Pragense 3 (Congrès) 2003, 165-174.

Karfík, Filip, “Die Seele in der Gefahr. Zu Protagoras 310a8-314c2”, Symposium Platonicum Pragense 3 (Congrès) 2003, 21-38.

Karfík, Filip, “Lysidovy plavé vlasy”, [Lysid’s fair hair] Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2003, 99-112.

Karfík, Filip, “Pouta života”, [Bonds of life] Reflexe 24, 2003, 23-40.

Lisi, Francisco, L., “Wissen und Unwissen in Platons Protagoras”, Symposium Platonicum Pragense 3 (Congrès) 2003, 118-132.

Manuwald, Bernard, “Der Mythos im Protagoras und die Platonische Mythopoiie”, Symposium Platonicum Pragense 3 (Congrès) 2003, 39-59.

Moural, Josef, “Sókratova činnost v dialogu Lysis”, [The activity of Socrates in the dialogue Lysis] Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2003, 182-223.

Petrželka, Josef, “Co Sókratés nevěděl a co nevěděl v dialagu Lysis”, [What Socrates did not know and what he knew in the dialogue Lysis] Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2003, 168-181.

Putna, Martin, C., “Platónovo Symposion: před textem, za textem”, [Plato’s Symposium: Befor text, behind text] Souvislosti 14, č. 3. 2003, s. 29-44.

Robinson, Thomas, M., “Protagoras, the Protagoras and the Dissoi Logoi”, Symposium Platonicum Pragense 3 (Congrès) 2003, 233-246.

Rowe, Christopher, J., “Hedonism in the Protagoras again : Protagoras, 351bff”, Symposium Platonicum Pragense 3 (Congrès) 2003, 133-147.

Šedina, Miroslav, “Idea dobra mezi podobností a příbuzností v eristické metafoře Platónova dialogu Lysis”, [The Idea of Good between similarity and relation in eristic methaphor of Plato’s dialogue Lysis] Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2003, 113-136.

Špinka, Štěpán, “Aporie a euporie v dialogu Lysis”, [Aporia and Euporia in the dialogue Lysis] Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2003, 63-98.

Švandová, Blažena, “Dramatická interpretace Platónova díla”, [The dramatical interpretation of Plato’s writing] Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2003, 21-33.

Taylor, Christopher, C. W., “The Hedonism of the Protagoras Reconsidered”, Symposium Platonicum Pragense 3 (Congrès) 2003, 148-164.

Thein, Karel, “Oikeion v dialogu Lysis”, [Oikeion in the dialogue Lysis] Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2003, 137-167.

Thein, Karel, “Teleology and Myth in the Protagoras”, Symposium Platonicum Pragense 3 (Congrès) 2003, 60-70.

Tomin, Julius, “Platón v zápase se Sókratovým nevěděním”, [Plato in the contest with Socrate’s not-knowing] Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2003, 7-20.

Tomin, Julius, “The Protagoras in the Light of the Seven Letter”, Symposium Platonicum Pragense 3 (Congrès) 2003, 175-192.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2004

Hladký, Vojtěch, “V jakém smyslu je Theaitétos aporetický dialog, aneb co je to vědění?”, [In what sense is the Theaetetus aporetical dialogue, So what is it knowledge?] Reflexe 25, 2004, 23-52.

Hobza, Pavel, “G. Vlastos, Socratic Studies”, Reflexe 25, 2004, 125-136.

Chvatík, Ivan, “Platónova ezopská bajka o Sókratovi a nesmrtelné duši: (zlomek pokusu o rozbor dialogu „Faidón“)”, [Plato’s Esopian fable about Socrates and immortal soul (A fragment of attempt at analysis of the dialogue ‘Phaedo’] 52, č. 6, 2004, 967-990.

Němec, Václav, “Problém rodu substance v kontextu novoplatónské interpretace Aristotelských „Kategorí”, [The problem of genus of substance in the context of neoplatonic interpretation of Aristotelian ‘Categories’] 52, č. 6, 2004, 1033-1060.

Petrželka, Josef, “Platónova terminologie při popisu vztahů mezi jednotlivinami a idejemi”, [Plato’s terminology by description of relations between particulars and ideas] SPFFBU-ŘF B51, 2004, 7-18.

Puškinová, Monika, “Platónovo a Aristotelovo učení o přirozenosti ženy v kontextu přirozenosti obce (polis)”, [Plato’s and Aristotle’s doctine about nature of woman in the context of nature of city (Polis)] Universitas Revue Masarykovy univerzity v Brně, č. 2, 2004, 3-15.

Špinka, Štěpán, “Nic není samo o sobě jedno: (pohyb a relace v rámci Prótagorovy hérakleitovské nauky v dialogu „Theaitétos“)”, [Nothing is single by itself: (Motion and relation in Protagora’s heraclitian doctrine in the dialgue ‘Theaetetus’] 52, č. 6, 2004, 991-1015.