Bibliografie 2005-2008

Seznam excerpovaných periodik a zkratky

Acta Universitatis Carolinae; Filozofický časopis (); Listy filologické (LF); Reflexe; Sborník prací Filzofické fakulty brněnské univerzity; Teologická reflexe; Zprávy Jednoty klasických filologů – AVRIGA; Eirene; Echo Latina.

Částečná vydání Platónových dialogů ( Œuvres particulières)
Česky

Euthyfrón; Obrana Sókratova; Kritón
Platón, Euthyfrón; Obrana Sókratova; Kritón, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha, (Oikoymenh) 2005, 5. opr. vyd. 111 s. ISBN 80-7298-140-4

Faidón
Platón, Faidón, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha, (Oikoymenh) 2005, 6. opr. vyd. 107 s. ISBN 80-7298-158-7

Politikos
Platón, Politikos, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha, (Oikoymenh) 2005, 4. opr. vyd. 95 s. ISBN 80-7298-159-5

Symposion
Platón, Symposion, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha, (Oikoymenh) 2005, 6. opr. vyd. 85 s. ISBN 80-7298-139-0

Theaitétos
Platón, Theaitétos, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha, (Oikoymenh) 2007, 4. opr. vyd. 117 s. ISBN 978-80-7298-294-3

Ústava
Platón, Ústava, z řeckého originálu přeložil František Novotný, Praha, (Oikoymenh) 2005, 4. opr. vyd. 427 s. ISBN 80-7298-142-0

Kongresy – konference (Congrès)

Symposium Platonicum Pragense 4 – Parmenides. Platónův dialog Parmenides – Plato’s Parmenides: Proceedings of the Fourth international Symposium Platonicum Pragense, sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 9. – 11. října 2003, ed. Aleš Havlíček, Filip Karfík, Praha, (Oikoymenh) 2005. ISBN 80-7298-150-1

Symposium Platonicum Pragense 5 – Symposion. Platónův dialog Symposion – Plato’s Symposium: Proceedings of the Fifth Symposium Platonicum Pragense, sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 12. – 15. října 2005, ed. Aleš Havlíček, Martin Cajthaml, Praha (Oikoymenh) 2007. ISBN 978-80-7298-293-6

Symposium Platonicum Pragense 6 – Theaetetus. Platónův dialog Theaitétos – Plato’s Theaetetus: Proceedings of the Fifth Symposium Platonicum Pragense, sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 17 – 20 října 2007, eds. Aleš Havlíček, Filip Karfík, Štěpán Špinka, Praha (Oikoymenh) 2008. ISBN 978-80-7298-391-9

Sborníky (Recueils)

Analogie ve filozofii a teologii, [Analogy in Philosophy and Theology] Petr Dvořák (ed.), CDK, Brno 2007, ISBN 978-80-7325-115-4.

Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 11.-12. listopadu 2004, [Plato’s Dialogue Charmides: proceedings of the Symposium of Plato] Aleš Havlíček (ed.), Praha (Oikoymenh) 2007. ISBN 978-80-7298-258-5

Platónův dialog Euthydémos: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 10. – 11. listopadu 2006, [Plato’s Dialogue Euthydemus: proceedings of the Symposium of Plato] Štěpán Špinka a Aleš Havlíček, (eds.), Praha (Oikoymenh) 2007.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2005

Amubel, David, “On What Is Not: Eleatic Paradox in the Parmenides and the Sophist”,Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 200-215.

Brisson, Luc, “Les quatre dernières séries de déductions dans la seconde partie du Parménide de Platon”, Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 216-233.

Brisson, Luc, “Résponse à Denis O’Brien”, Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 257-262.

Boháček, Kryštof, “Krvavé stopy nepřítomné duše” [Trace of blood of absent soul], FČ 53, č. 1, 2005, s. 151-156.

Bossi, Beatriz, “Is Socrates Really Defending Conceptualism in Parmenides, 132b3-d4?”,Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 58-74.

Dillon, John, “Speusippus and the Ontological Interpretation of the Parmenides”, Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 296-312.

Dixsaut, Monique, “Les hypothèses du Parmenide: Construire des mondes conceptuels possibles”, Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 263-295.

El Murr, Dimitri, “La critique de la participation en Parménide, 131a-132b: unité, unicité et le paradoxe de Zénon”, Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 21-57.

Franěk, Jakub, “Platón jako inspirátor současné politické filosofie? : pojetí spravedlonosti a poznání v liberální tradici a u Platóna” [Plato as inspiration of current political phylosophy? Knowledge in the Liberal Tradition and by Plato], Reflexe 28, 2005, 47-59.

Fronterotta, Francesco, “ΜΕΘΕΞΙΣ Et ΧΩΡΙΣΜΟΣ dans l’interprétation du Parménide de Platon”, Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 88-124.

Karfík, Filip, “Par rapport à soi-même et par rapport aux autres Une distinction clef dans le Parménide de Platon”, Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 141-164.

Meinwald, Constance, C., “Literary Elements and Dialogue Form in Plato’s Parmenides”,Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 9-20.

Němec, Václav, “Dvojí pojem totožnosti a růzností u Platóna: „Tímaios“ 35a a jeho novoplatónská interpretace” [Double conception of identyty and dissimilarities by Plato: ‘Timaius’ 35a and its newplatonic interpretation],  53, č. 5, 2005, s 717-740.

O’Brien, Denis, “Le Parménide historique et le Parménide de Platon”, Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 234-256.

Rogers, John, “Locke, Platón a platonismus”, překlad Petr Gombíček,  53, č. 1, 2005, 7-21.

Sayre, Kenneth, “The Method Revisited: Parmenides, 135e9-136c6”, Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 125-140.

Scolnicov, Samuel, “The Conditions of Knowledge in Plato’s Parmenides”, Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 165-180.

Špinka, Štěpán, Dialog a analogie: Platónova dialektika v interpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela, [The Dialogue and analogy: Plato’s dialectics in the interpretation of Hans-Georg Gadamer and Julius Stenzel] Praha, (Karolinum) 2005. ISBN 80-246-0835-9

Špinka, Štěpán, “Relation, Sein und Zeit”, Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 181-199.

Špinka, Štěpán, “Sedley, D. N., The midwife of Platonism: text and subtext in Plato’s Theaetetus”, LF 128, č. 3-4, 2005, s. 396-405.

Thein, Karel, “The Second “Third Man Argument”: What Difference Does the Likeness Make?”,Symposium Platonicum Pragense 4 (Congrès) 2005, 75-87.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2006

Boháček, Kryštof, “Čarodějův učeň: sebereflexe filosofa nad dialogem „Euthydémos“.” [Wizard’s trainee: Self-reflection of phylosopher above the dialogue ‘Euthydemus’]  54, č. 6, 2006, 957-963.

Boháček, Kryštof, “Hektór a Odysseus v dialogu Hippias Minor”,[Hector and Odysseus in the dialogue Hippias Minor] Platónův dialog Hippias Menší: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2006, 34-52.

Cajthaml, Martin, “Rétorika jako „kuchařství pro duši“? pokus o výklad „Gorgii“, [Rhetoric as the “cookery for soul“? Attempt at interpretation of ‘Gorgias’] 462b3-466a3” Reflexe 30, 2006, 47-59.

Gabriel, Josef, “Dialog a analogie: Platónova dialektika v interpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela”, [The Dialogue and analogy: Plato’s dialectics in the interpretation of Hans-Georg Gadamer and Julius Stenzel]  54, č. 6, 2006, 965.

Havlíček, Aleš, “Dynamis v dialogu Hippias Menší”, [Dynamis in the dialogoue Hippias Maior]Platónův dialog Hippias Menší: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2006, 60-70.

Hladký, Vojtěch, “Platon, Zbrana diela”, [Plato, Complete works – review] LF 129, 2006, 197-201.

Hobza, Pavel, “Sókratés jako nový paideutický ideál: Jak číst dialog Hippias Menší”, [Socrates as new ideal of pedagogy: How to read the dialogue Hippias Maior] Platónův dialog Hippias Menší: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2006, 91-113.

Chvatík, Ivan, “Polytropos Odysseus, polytropóteros Hippias, polytropótatos Sókratés”,Platónův dialog Hippias Menší: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2006, 53-59.

Jirsa, Jakub, “Psychopatologie v Platónově filozofii” [Psychopatology in the philosophy of Plato] Psychologie dnes 12, 2006, č. 4, 17-19.

Mokejš, Antonín, “Eros jako téma Platónova myšlení”, [Eros as theme Plato’s thinking]Souvislosti 17, č. 4, 2006.

Moural, Josef, “Sókratova činnost v dialogu Hippias Menší”, [Socrate’s activity in the dialogue Hippias Maior] Platónův dialog Hippias Menší: sborník příspěvků z platónského symposia(recueil) 2006, 114-148.

Pelán, Jiří, Samek, Daniel, “Nedotýkati se prosím.”, [Do not touch, please] Souvislosti 17, č. 4, 2006.

Ritter, Martin, “Konstitutivní rysy Platónova Timaia.”, [Constructive line of Plato’s Timaius] Reflexe 29, 2006, 5-26.

Ritter, Martin, “Vznik z nutnosti v Platónově Timaiovi.”, [The Origin from necessity in Plato’s Timaius] Reflexe 31, 2006, 45-60.

Šedina, Miroslav, “Achilleova pata. Ekonomie filosofického dramatu v Platónově dialogu Hippias Menší”, [The Achiles’ heel. Economy of philosophical drama in Plato’s dialogue Hippias Maior] Platónův dialog Hippias Menší: sborník příspěvků z platónského symposia(recueil) 2006, 21-33.

Špinka, Štěpán, “Podivné Sókratovo dobro”, [Curious good of Socrates] Platónův dialog Hippias Menší: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2006, 71-90.

Tomin, Julius, “Datování a interpretace Hippii Menšího”, [Dating and interpretation of Hippias Maior] Platónův dialog Hippias Menší: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2006, 7-20.

Umlauf, Václav, “Základy antické psychagogie.”, [Rudiments of ancient psychagogy] Československá psychologie 50, č. 5, 2006, 463-471.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2007

Barbarić, Damir, “Die Stufen der Zeitlichkeit. Zu Diotimas Rede in Platons Symposion”,Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 210-229.

Boháček, Kryštof, “Platónův „dvojitý agent“, aneb, jak podvodník podvodníka podvedl”, [Plato’s ‘double agent’ or how a cheat cheated another cheat]  55, č. 6, 2007, 945-956.

Boháček, Kryštof, “Proč barbary hlava nebolí”, [Why barbarians don’t have headaches]Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 7-34.

Cajthaml, Martin, “On the Relationship Between Pederasty and Plato’s Philosophical Theory of Love”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 108-124.

Girgenti, Giuseppe, “Symposion – Synedrion – Synodos: variazioni platoniche”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 326-334.

Havlíček, Aleš, “Die Unsterblichkeit begehren”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 244-257.

Havlíček, Aleš, “Nešťastný život v obci odborníků”, [The unhappy life in the community of experts] Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 181-198.

Havlíček, Aleš, “Vztah filosofie a politiky v Euthydémovi”, [Philosophy and politics in Euthydemus] Platónův dialog Euthydémos: sborník příspěvků z platónského symposia(recueil) 2007, 97-115.

Hejduk, Tomáš, Od Eróta k filosofii: Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii, [From Eros to philosophy: a study in Eros with regard to Socrates’ philosophy] Hradec Králové (Pavel Mervart) 2007, 222 s. ISBN 978-80-86818-50-4.

Hobza, Pavel, “Moc, křehkost, uměřenost: Dialogické kontexty v Charmidovi”, [Power, fragility, modesty: dialogical contexts in the Charmides] Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 35-60.

Hobza, Pavel, “Od sókratovského logu k parmenidovskému: Jak číst dialog Euthydémos”, [From the Socratic to the Parmenidian logos: how to read the Euthydemus] Platónův dialog Euthydémos: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 16-33.

Hobza, Pavel, “The Symposium as Mysterious Revelation of the Dionysiac Nature”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 41-58.

Chvatík, Ivan, “Himmlische Liebe! wenn ich dein vergässe…”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 230-243.

Chvatík, Ivan, “Proč jít k Euthydémovi do učení?”, [Why to go to study with Euthydemus]Platónův dialog Euthydémos: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 7-15.

Chvatík, Ivan, “Jak je důležité míti filipa”, [Who is afraid of being smart?] Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 61-66.

Jinek, Jakub, “Podmínky diskuse a sófrosyné jako „konat své“ v Platónově dialogu Charmidés”, [Conditions for the discussion and sôphrosunê as ‘doing ones own’ in Plato’s Charmides]Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 86-111.

Jinek, Jakub, “Pomoc“ jako filosofický pojem a jeho užití v Euthydémovi”, [‘Help’ as a philosophical concept and its useage in the Euthydemus] Platónův dialog Euthydémos: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 34-56.

Jirsa, Jakub, “Alcibiades‘ Speech in the Symposium and its Origins”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 280-292.

Jirsa, Jakub, “Jazyk, sofisté a demokracie”, [Sophists, names, and democracy] Platónův dialog Euthydémos: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 2007, 138-151.

Jirsa, Jakub, “Sókratův „velký muž“ – interpretace dialogu Charmidés”, [Socrates ‘great man’: an interpretation of the Charmides] Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 141-163.

Karfík, Filip, Duše a svět: devět studií z antické filosofie, [Soul and World: nine studies in ancient philosophy] Praha (Oikoymenh) 2007, 250s. ISBN 978-80-7298-174-8.

Karfík, Filip, “Éros et l’âme”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 147-163.

Karfík, Filip, “Poznání a sebevztah (Charm. 164c7-175d5)”, [Knowledge and relation to itself (Charm. 164c7-175d5)] Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia(recueil) 2007, 123-140.

Kučera, Libor, “Sófrosyné jako konání svých věcí v dalogu Charmidés”, [Sôphrosunê as doing one’s own in the Charmides] Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 112-123.

Macků, Pavel, Novotný, Jan, “Antika a středověk o čase”, [Antiquity and The Midle Ages about Time] Československý časopis pro fyziku 57. č. 2, 2007, 91-98.

McCormick, Peter, “Eros and „True Friendship“ in Plato’s Symposium”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 293-311.

Mikeš, Vladimír, “Obraz snu a spánku u Hérakleita a Platóna a jeho filosofické souvislosti”, [The image of dream and sleep in Heraclitus and Plato and its philosophical contexts] LF 130, 3-4, 2007, 229-250.

Moural, Josef, “Sókratova činnost v dialogu Euthydémos”, [Socrates’ activity in the Euthydemus] Platónův dialog Euthydémos: sborník příspěvků z platónského symposia(recueil) 2007, 152-176.

Moural, Josef, “Sókratova činnost v dialogu Charmidés”, [Socrates’ activity in the Charmides]Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 199-222.

Moutsopoulos, Evanghélos, A., “De la perception ŕ la contemplation du beau dans le Banquet de Platon”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 164-175.

O’Brien, Denis, “Aristophanes’ Speech in Plato’s Symposium: the Empedoclean Background and its Philosophical Significance”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 59-87.

Patočka, Jan, Platón a Evropa, [Plato and Europe] Praha (Filosofia) 2007. ISBN 978-80-7007-264-6

Reale, Giovany, “Il Simposio e il messaggio di Platome sull‘ Eros fondato sulle sue dottrine non scritte comunicato noc la maschera del commediografo Aristofane”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 9-22.

Robinson, Thomas, M., “Ficino’s Symposium”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 312-325.

Sier, Kurt, “Das Philosophische im Symposion oder: Worin besteht die Funktion der „vor-sokratischen“ Reden?”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 23-40.

Szlezák, Thomas, A., “Das zweifache Bild des Dialektikers im Simposion. Oder was heißt ἐπίστασθαι τὰ ἐρωτικά?” Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 258-279.

Stern-Gillet, Suzanne, “Poets and other Makers: Agathon’s Speech in Context”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 86-107.

Špinka, Štěpán, “Charmidova duše a Kritónova nepodobná poznání”, [Charmides’ soul and Critias’ dissimilar kinds of knowledge] Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 164-181.

Špinka, Štěpán, “Sókratés v labyrintu aneb Jak se loví chocholouš”, [Socrates in the labyrinth: how to catch a lark] Platónův dialog Euthydémos: sborník příspěvků z platónského symposia(recueil) 2007, 2007, 57-81.

Špinka, Štěpán, “Pouto nejkrásnější. Několik poznámek k pojetí analogie v Platónově filosofii”, [The most beautiful bond. Some remarks on the concept of analogy in Plato’s philosophy]Analogie ve filozofii a teologii (recueil) 2007, 7-18.

Thein, Karel, “Lovit, vyrábět, užívat: Euthydémos a obecnější poznámka k dialektice”, [Hunting, making, using: the Euthydemus and the problem of dialectics] Platónův dialog Euthydémos: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 2007, 82-96.

Thein, Karel, “Sókratův sen a „konání svých věcí“ v dialogu Charmidés”, [Socrates‘ dream and ‘doing one’s own job in the Charmides] Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 67-85.

Tomin, Julius, “Platónův střet s Isokratem”, [Plato versus Isocrates] Platónův dialog Euthydémos: sborník příspěvků z platónského symposia (recueil) 2007, 116-137.

Zehnpfennig, Barbara, “Die Rolle der Diotima in Platons Symposion”, Symposium Platonicum Pragense 5 (Congrès) 2007, 189-209.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2008

Balansard, Anne, “Protagoras a-t-il posé l’objectivité des choses avantageuses? Le rapport entre la thèse défendue en Théétète 171c8-172c1 et celle défendue dans l’ «Apologie» (166a2-168c2)” Symposium Platonicum Pragense 6 (Congrès) 2008, 137-159.

Bene, László, “False Judgement and the Puzzles about Not-Being: Theaetetus 188c-189b”,Symposium Platonicum Pragense 6 (Congrès) 2008, 217-249.

Boháček, Kryštof, “Hodokvas platonické lásky, aneb, Kterak moudře končívají hostiny olomoucké.”, [Banquet of Platonic Love, So, How wisely ends Symposium in Olomouc]  56, č. 1, 2008, 148-150.

Boháček, Kryštof, “Gorgias and the New Sophistic Rhetoric”,  56, č. 4, 2008, 621-628.

Brisson, Luc, “Socrates, the Midwife. A Key Indication for a General Inerpretation of Plato’s Theaetetus”, Symposium Platonicum Pragense 6 (Congrès) 2008, 30-54.

Ferrari, Franco, “Prädikate oder Ideen: Der ontologische Status der koina im Theaitetos”,Symposium Platonicum Pragense 6 (Congrès) 2008, 160-179.

Hobza, Pavel, jr., “Dialog „Parmenidés“ a Platónova teorie idejí.” FČ 56, č. 1, 2008, 45-64.

Chappell, Timothy, “188a-c: The Key to the Theaetetus”, Symposium Platonicum Pragense 6(Congrès) 2008, 203-216.

Chvatík, Ivan, “Rethinking Knowledge and Ignorance in Plato’s Theaetetus”, Symposium Platonicum Pragense 6 (Congrès) 2008, 300-318.

Lisi, Francisco L., “Protagoras und Platon über das Gesetz”, Symposium Platonicum Pragense 6(Congrès) 2008, 120-136.

Narcy, Franco, “Socrate et le problème de l’erreur dans le Théétète”, Symposium Platonicum Pragense 6 (Congrès) 2008, 180-202.

O’Brien, Denis, “How Tall is Socrates? Relative Size in the Phaedo and the Teaetetus”,Symposium Platonicum Pragense 6 (Congrès) 2008, 55-120.

Petrželka, Josef, “Platónova terminologie při popisu vztahů mezi jednotlivinami a idejemi”, [History of philosophy is but a series of footnotes to Plato] SPFFBU-ŘF 55, č. 1, Brno, 2008. 5-12.

Primavesi, Oliver, “Two Notes on the Platonic Text”, Symposium Platonicum Pragense 6(Congrès) 2008, 331-372.

Ritter, Martin, “Patočka mezi Sókratem a Platónem: k interpretaci negativního platonismu” [Patočka between Plato and Socrates: towards an interpretation of the negative Platonism],Reflexe 34, 2008, 81-97.

Sedley, David, “The Theaetetus as an Ethical Dialogue”, Symposium Platonicum Pragense 6(Congrès) 2008, 319-330.

Slezák, Thomas A, “Sokrates’ voraussetzungslose maieutische Kunst”, Symposium Platonicum Pragense 6 (Congrès) 2008, 11-29.

Špinka, Štěpán, “Wissen, Meinung und Weisheit im Dialog Theaitetos”, Symposium Platonicum Pragense 6 (Congrès) 2008, 274-299.

Thein, Karel, Vynález věcí: o Platónově hypotéze idejí, [Invention of things: about Plato’s hypothesis of ideas] Praha (Filosofia) 2008. 515 s. ISBN 987-80-7007-278-3

Trabattoni, Franco, “Theaetetus, 200d-201c: Thruth without Certainty”, Symposium Platonicum Pragense 6 (Congrès) 2008, 250-264.