Bibliografie 2009-2010

Seznam excerpovaných periodik a zkratky

Acta Universitatis Carolinae; Filozofický časopis FČ; Listy filologické LF; Reflexe; Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity; Teologická reflexe; Zprávy Jednoty klasických filologů – AVRIGA; Eirene; Echo Latina.

Částečná vydání Platónových dialogů ( Œuvres particulières)
Česky

Sofistés [Sophist]

Platón, Sofistés, [Z řeckého originálu přeložil František Novotný] Praha (Oikoymenh) 2009, 4. vyd. 95 s. ISBN 978-80-7298-162-5

Hippias Větší; Hippias Menší; Ión; Menexenos [Hippias Maior; Hippias Minor, Ion, Menexenus]

Platón, Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos, [Z řeckého originálu přeložil František Novotný] Praha (Oikoymenh) 2010, 4. vyd. 143 s. ISBN 978-80-7298-454-1

Parmenides

Platón, Parmenides, [Z řeckého originálu přeložil František Novotný] Praha (Oikoymenh) 2010, 4. vyd. 87 s. ISBN 978-80-7298-163-2

Sborníky (Recueils)

Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, [Grace in Ancient, Jewish and Christian tradition] Lenka, Karfíková; Jan, Dus, (eds.), Jihlava (Mlýn) 2009. ISBN 987-80-86498-30-30

Platonica Pilonica I. katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Od Ústavy k pozdním dialogům [Platonica Pilonica I. of Department of Philosophy, Faculty of Philosophy of West Bohemia University in Pilsen. From Republic to Late Dialogues] Boháček, Kryštof, Stránský, Jiří (eds.), Plzeň (Západočeská univerzita v Plzni) 2010. ISBN 978-80-7043-948-7

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2009

Anonymní komentář k Platónovu Parmenidovi [The Anonymous Commentary on Plato’s Parmenides] Karfík, Filip; Němec Václav, (translation and commentary) Praha (Oikoymenh) 2009, 328s. ISBN 987-80-7298-407-7

Boháček, Kryštof, “Rozšířená realita heterogenních idejí: znepokojivá upřímnost Platónova” [Extensive Reality of heterogeneous Ideas: anxious sincerity of Plato]  57, č. 4. 2009, 599-605.

Havlíček, Aleš; Jinek, Jakub, (eds.) Platónův dialog Alkibiadés. [Plato‘s Dialogue Alcibiades] Praha (Oikoymenh) 2009. ISBN 978-80-7298-295-0

Janda, Jan, “Pojetí spravedlnosti v Platónově Ústavě a v Aristotelově Etice Níkomachově” [Theory of Justice in Plato’s Republic and Aristotle’s Nicomachean EthicsReflexe 35, 2009, 3-23.

Jirsa, Jakub, “Authenticity of the Alcibiades I: some reflections” LF 132, č. 3-4, 2009, 225-244.

Karfíková, Lenka, “Identita „synů země“ (dopověď Pavlu Koubovi), (příspěvek disputace)” [The identity of “Sons of earth“ (Answer to Pavel Kouba), (the part of disputation)] Reflexe 37, 2009, 114-120.

Karfík, Filip, “Megista gené (Platón, Soph. 249d-259b), (příspěvek disputace)” [Megista gene Plato, Soph. 249d-256b), (the part of disputation)] Reflexe 37, 2009, 84-92.

Kouba, Pavel, “Bytí nejsoucna v Sofistovi (příspěvek disputace)” [The Being of non-being in Sophist (the part of disputation)] Reflexe 37, 2009, 101-113.

Mokrejš, Antonín, Erós jako téma Platónova myšlení. [Eros as the theme of Plato’s thought] Praha (Triton) 2009. ISBN 978-80-7387-238-0

Šedina, Miroslav, “Filosofie a etika v řeckém kontextu připodobnění Bohu. Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému”, [Philosophy and ethics in Greek context likening to god. From Plato to Philo Alexandrian.] Milost v antické, židovské a křesťanské tradici (recueil) 2009.

Špinka, Štěpán, “Dobro a strukturální ontologie? (příspěvek disputace)” [Good and structural ontology? (the part of disputation)] Reflexe 37, 2009, 93-100.

Špinka, Štěpán, Duše a řeč. Díl I. Duše a zlo v dialogu Faidón. [Soul and Language. Part I. Soul and Evil in the dialogue Phaedo] Praha (Oikoymenh) 2009. ISBN 978-80-7298-423-7

Špinka, Štěpán, Duše a řeč. Díl II. Duše a krása v dialogu Faidros. [Soul and Language. Part II. Soul and Beauty in the dialogue Phaedrus] Praha (Oikoymenh) 2009. ISBN 978-80-7298-390-2

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2010

Boháček, Kryštof, “Krása mezi neviditelným řádem a panujícím neřádem: líbivý nevkus Velkého Hippii” [The Beauty between Hidden Order and Prevalent Incongruity: The Attractive Bad Taste of Hippias Maior] 58, č. 6, 2010, 956-963.

Hladký, Vojtěch, “Reinkarnující se duše mezi presokratiky a Platónem” [Reincarnation of Soul Between Presocratics and Plato] Reflexe 38, 2010, 19-34, ISSN 0862-6901.

Horyna, Martin, “Platón a evropská tradice vztahu filosofie a hudby” [Plato and European Tradition of Relation Between Philosophy and Music] Brno, Musicologica Brunensia, 2010, 113-125. ISBN 978-80-210-5303-8.

Jíra, Petr, “Patočkovo rozlišení mezi Sókratem a Platónem” [Patočka’s Differentiation Between Socrates and Plato] 58, č. 4, 2010, 485-501, ISSN 0015-1831.

Karfíková, Lenka, “Derridova Diferänce a její antický protějšek” [Derrida’s Diferänce and its Equivalent in Antiquity] Teologická reflexe 16, č. 2, 2010, 175-182.

Kišš, Marián, “Mímésis, Platón a René Girard: výklad fenoménu „mímésis“ v Platónově Ústavě z hlediska Girardovy mimetické teorie” [Mimesis, Plato and Rene Girard: The Interpretation of „mimesis“ Phenomenon in Republic in Light of Girard’s Mimetic Theory] 58, č. 4, 2010, 503-526.

Myšička, Stanislav, “Otroctví a jeho podoby v Platónově filosofii” [The Slavery and its Forms in Plato’s Philosophy] 58, č. 6, 2010, 527-548.

Sladký, Pavel, “‘Negativní platonismus’ jako případ sókratismu, poznámka k článku Petra Jíry: ‘Patočkovo rozlišení mezi Sókratem a Platónem’” [‘The Negative Platonism’ as Case of Socratism, a Comment on Paper of Petr Jíra: ‘Patočka’s Differentiation between Socrates and Plato’] FČ 58, č. 5, 2010 (Review) 753-756, ISSN 0015-1831.

Thein, Karel, Myšlení v nás, tři platónské studie. [Thinking in Us, Three Platonic Papers] Praha (Filosofia) 2010. ISBN 978-80-7007-329-2