Bibliografie 2021-2023

Seznam excerpovaných periodik a zkratky

Aithér; Eirene; Filosofický časopis FČ; Filozofia; Listy filologické LF; Reflexe; Studia philosophica.

2021

Symposia (Congrès) – Proceedings

Plato’s Cratylus: Proceedings of the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (Prague, 9-10/11/2015, Mikeš, V. ed. Leiden – Boston, 2021.

Sborníky (Recueils)

Plato’s Cratylus: Proceedings of the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (Prague, 9-10/11/2015, Mikeš, V. ed. Leiden – Boston, 2021.

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2021

Ademollo, Francesco, « Why the Cratylus Matter, or: Platos’s Cratylus and the Philosophy of Language »,  Plato’s Cratylus: Proceedings of the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (congrès), 2021, 26-47.

Aronadio, Francesco, « Intentionality and Referentiality in Plato’s Cratylus », Plato’s Cratylus: Proceedings of the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (congrès), 2021, 48-64.

Bergomi, Mariapaola, « Gorgias and the Cratylus », Plato’s Cratylus: Proceedings of the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (congrès), 2021, 144-162.

Harris, Edward M., « The Rule of Law in Athenian Democracy and in Plato’s Laws », Filosofický časopis 2, 2021. Special Issue, 29-44.

Horn, Christoph, « What Makes a Law Good? Plato on Legal Theory in the Statesman », Filosofický časopis 2, 2021. Special Issue, 88-102.

Ildefonse, Frédérique, « Quelque Différences entre le Cralyle et le Sophiste », Plato’s Cratylus: Proceedings of the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (congrès), 2021, 163-178.

Jinek, Jakub, « Plato’s Socrates and the Law Code of Athens », Filosofický časopis 2, 2021. Special Issue, 103-124.

Jinek, Jakub, Platón a problém filosofické vlády. Politické myšlení v dialogu Zákony  [Plato and the Problem of the Rule of Philosophy. The Political Thought of Plato’s Laws], Praha, OIKOYMENH, 2021.

Jinek, Jakub, « Platons Theologie der Götternamen », Plato’s Cratylus: Proceedings of the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (congrès), 2021, 107-123.

Jørgensen, Steffen Lund, « The Opening of Plato’s Cratylus. A Prelude to a Socratic Reading of the Dialogue », Plato’s Cratylus: Proceedings of the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (congrès), 2021, 1-15.

Karfík, Filip, « A Theory of Language between the Cratylus, the Theaetetus and the Sophist », Plato’s Cratylus: Proceedings of the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (congrès), 2021, 179-190.

Mikeš, Vladimír, «What Remains of Socrates’ Naturalist Theory Once Conventionalism Is Accepted », Plato’s Cratylus: Proceedings of the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (congrès), 2021, 65-89.

Otisk, Marek, « Recepce Platónova Timaia kolem roku 1000: filosofická důležitost rovnostranného trojúhelníku podle geometrie a aritmetiky na základě textů Gerberta z Aurillacu a Adalbolda z Utrechtu [The Reception of Plato‘s Timaeus around 1000: the Philosophical Importance of the Equilateral Triangle according to Geometry and Arithmetic, Based on the Texts of Gerbert of Aurillac and Adalbold of Utrecht] », Listy filologické 144 (3-4) 2021, 309-345.

Pavani, Anna, « Forms and Names. On Cratylus 389a5–390a10 », Plato’s Cratylus: Proceedings of the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (congrès), 2021, 90-106.

Peprah, Stephen Oppong, « The Epistemic Competence of Plato’s Philosopher-Rulers in the Republic », Eirene, 57 (1-2) 2021, 119-147.

Pettersson, Olof, « Commerce, Theft and Deception. The Etymology of Hermes in Plato’s Cratylus », Plato’s Cratylus: Proceedings of the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (congrès), 2021, 124-143.

Stránský, Jiří, « Platónovo podobenství o jeskyni [Plato’s Simile of the Cave] », Aither 25, 2021, 4-37.

Suvák, Vladislav, « Obrazy Sókrata v Diónových Řečech [Images of Socrates in Dion’s Orations] », Reflexe 61, 2021, 3-20. Škvrda, František, Zelinová, Zuzana, « Sokratovská otázka jako problém historiografie antickej filozofie [The Socratic Question as a Problem of the Historiography of Ancient Philosophy] », Filozofia 76 (3) 2021, 232-235.

Škvrda, František, Zelinová, Zuzana, « Sokratovská otázka jako problém historiografie antickej filozofie [The Socratic Question as a Problem of the Historiography of Ancient Philosophy] », Filozofia 76 (3) 2021, 232-235.

2022

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2022

Karfík, Filip, « L’être et le temps dans le Parménide et dans le Timée de Platon », International Journal of the Platonic Tradition 16 (2) 2022,134-151

Karfík, Filip, « Plotin interprète de la chôra du Timée (Ennéades III, 6 [26], 13‑18) », Chôra 20, 2022, 93-105.

Karfíková, Lenka, « Obrazová struktura skutečnosti v platonské tradici a její křesťanská reinterpretace [The Figurative Structure of Reality in the Platonic Tradition and its Christian Reinterpretation] », Reflexe 63, 2022, 5-33.

Konrádová, Veronika, « Koinōnia and the Psychology of Possession », Areté. Revista de Filosofía 36, 2022, 59–70.

Navrátilová, Olga, « Myšlení a řeč. Herderova recepce platónského učení o anamnesi v kontextu jeho rané filosofie řeči [Thought and speech. Herder’s reception of Plato’s doctrine of anamnesis in the context of his early philosophy of speech] », Filozofia 77 (1) 2022, 1-19.

Otisk, Marek, « Platónské vlastnosti prvků v tzv. figura solida k Isidorovu De natura rerum XI, 1 [The Platonic Qualities of the Elements in the So-Called Figura Solida to Isidore’s On the Nature of Things XI, 1] », Filozofia 77 (6) 2022, 408-426.

Seferoğlu, Tonguç, « Certainty, Persistence, and Confidence: The Epistemic Meaning of διισχυρίζεσθαι in Plato », Eirene. Studia Graeca et Latina 58, 2022, 81-116.

Stránský, Jiří, « Duše jako směs jsoucnosti, totožnosti a různosti v Platónově dialogu Tímaios (Tim. 35a1-b3 [The Soul as a Mixture of Being, Identity and Difference in Plato’s dialogue Timaeus (Tim. 35a1-b3] », Filozofia 77 (6) 2022, 456-470.S

Suvák, Vladislav, « Aristotelés o Sókratovi a “logoi Sókratikoi” [Aristotle on Socrates and the “logoi Sokratikoi”] », Filosofický časopis 70 (1) 2022, 115-137.

2023

Knihy a interpretace Platóna a jeho spisů 2023

Cepko, Jaroslav, « Hanba, zázračný prsteň a Platónov Sokrates [Shame, the Magic Ring and Plato’s Socrates] », Filozofia 78, 4, 2023, 259-272.

Jinek, Jakub, « Naming God as “King” and the Figure of the Legislator in Plato’s Cratylus », God, Religion and Society in Ancient Thought: From Early Greek Philosophy to Augustine (recueil), Giorgini, Giovanni – Irrera, Elena, eds. Baden-Baden, Academia, 2023, 213-228.

Konrádová, Veronika, « The Perils of Ethical Mimesis», Paideia & Performance. Selected Essays from the 7th Interdisciplinary Symposium on the Hellenic Heritage of Sicily and Southern Italy (recueil), Curcio, Henry C. – Ralkowski, Mark – Reid, Heather L., eds. Siracusa: Parnassos Press, 2023, 107-124.

Moural, Josef, « Greek Polytheist Cults and Monotheist Thinking in Tension », God, Religion and Society in Ancient Thought: From Early Greek Philosophy to Augustine (recueil), Giorgini, Giovanni – Irrera, Elena, eds. Baden-Baden, Academia, 2023, 125–136.

Moural, Josef, « Sókratovsko-platónský praktický redukcionismus [Socratic-Platonic Practical Reductionism] », Filozofia 78, 4, 2023, 285–295.

Suvák, Vladislav, « Agonistika a sokratovský dialóg: Euripides verzus Platón [Agonistics and Socratic Dialogue: Euripides versus Plato] », Filozofia 78, 5, 2023, 353-365. Wollner, Ulrich, « Funkcie hanby v Kalliklovej “otváracej reči” (Gorg. 482c4-486d1) [The Function of Shame in Callicles’ „Opening Speech“ (Gorg. 482c4-486d1)] », Filozofia 78, 4, 2023, 273-284.

Wollner, Ulrich, « Funkcie hanby v Kalliklovej “otváracej reči” (Gorg. 482c4-486d1) [The Function of Shame in Callicles’ „Opening Speech“ (Gorg. 482c4-486d1)] », Filozofia 78, 4, 2023, 273-284.