Stanovy

Čl. 1 Název a sídlo spolku

1 Název spolku: ČESKÁ PLATÓNSKÁ SPOLEČNOST z. s. (dále jen „spolek“).

2 Sídlo spolku: nám. Jana Palacha 1/2, Josefov, 110 00 Praha 1.

Čl. 2 Statut spolku

1 Spolek je dobrovolná a samosprávná organizace a sdružuje členy na základě společného zájmu.

2 Spolek je právnickou osobou.

Čl. 3 Cíle a hlavní činnost spolku

1 Spolek podporuje studium Platónovy filosofie v České republice. Jeho cílem je přispívat k rozvoji domácího platónského bádání a k jeho začlenění do kontextu bádání mezinárodního. Platónským bádáním se rozumí filologické zkoumání Platónových spisů a filosofický výklad Platónových myšlenek, a to včetně zkoumání jejich historického kontextu, jejich pozdější tradice a jejich aktuálního významu.

2 Spolek je otevřen všem interpretačním proudům v rámci platónského bádání a svoji činnost nespojuje jen s některým z nich.

3 Spolek používá k dosažení svých cílů těchto forem činnosti:

 1. organizování a spoluorganizování přednášek, seminářů, konferencí a setkání badatelů, studentů a zájemců o studium Platónovy filosofie;
 2. publikace akt (proceedings) z konferencí, které pořádá;
 3. soupis a pravidelné uveřejňování české národní platónské bibliografie; českou národní platónskou bibliografií se rozumí bibliografický soupis publikací spadajících do oblasti platónského bádání uveřejněných v České republice v českém nebo jiném jazyce;
 4. podpora původní badatelské činnosti týkající se Platónovy filosofie;
 5. podpora překládání Platónových děl a podpora při jejich vydávání;
 6. podpora vydávání kritických statí a děl týkajících se Platónovy filosofie;
 7. podpora účasti na národních a mezinárodních platónských konferencích;
 8. seznamování širší veřejnosti s Platónovým dílem a s jeho myšlenkami.

4 Spolek spolupracuje s filosofickými fakultami v České republice, s badatelskými pracovišti Akademie věd České republiky, s podobně zaměřenými společnostmi v zahraničí, zejména s International Plato Society, se zahraničními universitami a zahraničními vědeckými institucemi.

Čl. 4 Členství

1 Za člena spolku může být přijata každá fyzická osoba starší osmnácti let, pokud souhlasí s jeho cíli. O přijetí člena rozhoduje členská schůze. Přijetí nového člena musí být podpořeno doporučením dvou členů spolku.

2 Členství zaniká vystoupením, vyloučením nebo úmrtím člena.

3 O vystoupení informuje člen spolku předsedu spolku písemnou formou.

4 Vyloučení člena navrhuje pracovní výbor spolku nebo jeho člen a hlasuje o něm členská schůze. Členská schůze přistoupí k vyloučení takového člena, který vyvíjí jménem spolku jinou činnost, než kterou předpokládají jeho stanovy, a to i přes napomenutí ze strany řídících orgánů společnosti. Vyloučit lze člena, který déle než tři roky nezaplatil členské příspěvky.

Čl. 5 Práva a povinnosti členů

1 Každý člen má právo:

 1. volit a být volen do všech orgánů spolku;
 2. podílet se na všech činnostech spolku;
 3. přednostně získávat odborné informace ze zdrojů spolku;
 4. účastnit se členské schůze spolku.

2 Členové se podílejí na realizaci cílů spolku, plní závazky, které vyplývají z usnesení členské schůze spolku a platí členské příspěvky.

Čl. 6 Členská schůze

1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2 Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3 Členská schůze se schází každý rok.

4 Členskou schůzi svolává předseda, místopředseda nebo nadpoloviční většina členů. Členové jsou na členskou schůzi zváni emailovou pozvánkou nejméně 14 dnů předem.

5 K výlučným pravomocem členské schůze patří:

 1. volba členů pracovního výboru a kontrolní komise;
 2. schválení stanov a jejich změn;
 3. schválení zprávy kontrolní komise;
 4. přijímání a vylučování členů spolku.

6 Členská schůze spolu s pracovním výborem vytváří koncepci činnosti spolku v rámci cílů vymezených stanovami.

7 Členská schůze schvaluje program činnosti spolku pro období mezi členskými schůzemi.

8 Členská schůze vyhodnocuje dosavadní činnost spolku.

9 Členská schůze dohlíží s pomocí kontrolní komise na hospodaření spolku a schvaluje revizní zprávu.

10 Členská schůze je schopná se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů spolku, po uplynutí půlhodiny od předem ohlášeného započetí schůze pak za jakéhokoliv počtu členů.

11 Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, a není-li přítomen, místopředsedy.

Čl. 7 Statutární orgán spolku

1 Statutární orgán spolku je individuální. Statutárním orgánem spolku je předseda.

Čl. 8 Pracovní výbor spolku

1 Předseda je zároveň členem pracovního výboru spolku. Dalšími členy pracovního výboru spolku jsou místopředseda a jednatel.

2 Předsedu, místopředsedu a jednatele ustavuje a odvolává členská schůze.

3 O volbě předsedy, místopředsedy a jednatele se členská schůze usnáší buď tajnou volbou, nebo aklamací. Požádá-li kterýkoli účastník členské schůze, aby se rozhodovalo tajnou volbou, rozhoduje se tajnou volbou.

4 Volební období předsedy, místopředsedy a jednatele je dvouleté.

5 Kandidátní listinu pro volbu předsedy, místopředsedy a jednatele navrhuje dosavadní pracovní výbor. Kandidáty může navrhovat i kterýkoli člen spolku.

6 Pracovní výbor je svoláván a řízen předsedou spolku, případně místopředsedou. Podle potřeby jsou na porady pracovního výboru zváni i členové spolku.

7 Pracovní výbor realizuje plnění koncepce činnosti spolku a stanovuje výši a lhůtu splatnosti členských příspěvků.

8 Pracovní výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů pracovního výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, a není-li přítomen, místopředsedy.

9 Uvolní-li se místo předsedy spolku, vykonává jeho funkci do řádné volby nového předsedy místopředseda.

Čl. 9 Kontrolní komise

1 Členská schůze volí na dobu dvou let kontrolní komisi o třech členech. Kandidátní listinu pro volbu členů kontrolní komise navrhuje pracovní výbor spolku.

2 Kontrolní komise sleduje hospodaření a dodržování předpisů orgány spolku a předkládá členské schůzi revizní zprávu.

Čl. 10 Hospodaření spolku

1 Spolek hospodaří se svým či svěřeným majetkem a se získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s celkovým zaměřením spolku.

2 Zdroji majetku jsou zejména:

 1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob;
 2. členské příspěvky;
 3. dotace a granty;
 4. výnosy majetku.

3 Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými předpisy. Za hospodaření spolku odpovídá pracovní výbor spolku, který každoročně předkládá zprávu o hospodaření kontrolní komisi ke kontrole a členské schůzi ke schválení.

4 Za evidenci hospodaření odpovídá pokladník pověřený pracovním výborem spolku.

5 Finančními prostředky disponují (podpisové právo mají) předseda, místopředseda a jednatel spolku.

Čl. 11 Seznam členů spolku

1 V seznamu členů spolku se povinně vedou:

 1. údaje o jménu a příjmení;
 2. údaje o adrese trvalého bydliště;
 3. údaje o emailové adrese pro doručování elektronické pošty;
 4. údaje o platbách členských příspěvků.

2 Údaje uvedené v odst. 1 pod písm. a), b) a c) a jejich změny je člen povinen společnosti oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději na následující členské schůzi.

3 Zápis do seznamu členů se provede na základě hlasování o přijetí za člena. Již zapsané údaje se vymazávají po zániku členství. Zápisy a výmazy provádí předseda, místopředseda nebo jednatel.

4 Seznam členů není veřejně přístupný a je využíván pouze pro potřebu orgánů spolku. Do seznamu členů může nahlédnout člen spolku, požádá-li o to. Jiným osobám nebude seznam členů zpřístupněn.

Čl. 12 Zánik spolku

1 V případě zrušení spolku společnosti se likvidátor ve smyslu příslušných právních předpisů postará o majetkové vyrovnání pohledávek a dluhů spolku.

2 Zůstatek finančních prostředků likvidátor převede na vědeckou, vydavatelskou nebo charitativní organizaci v České republice, kterou určí před zánikem pracovní výbor spolku.

Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí dne 14. 11. 2015

Dosavadní stanovy pozbývají platnosti.

Pracovní výbor: Filip Karfík, Jakub Jirsa, Antonín Šíma, Štěpán Špinka

Stanovy ve formátu pdf.