Poznání, vědění, řeč.

1. Úvod – smyslové poznání či poznání inteligibilních jsoucen.

Mohli bychom očekávat, že téma poznání fenoménů ve světě kolem nás a prozkoumání inteligibilních schopností lidské mysli musí být, speciálně u Platóna, v některém z dialogů přesně vyloženo, abychom vůbec mohli porozumět, proč je třeba přistoupit na hypotézu idejí a co nám tato hypotéza může říci o poznávaných fenoménech. V dialozích nalezneme pasáže, kde je popisován způsob uvažování a poznání, ale jednotnou, souvislejší teorii poznání je třeba sestavovat v kontextu interpretace více dialogů.

2. Rozvoj intelektuálních schopností filosofa.

Zásadní vymezení postupu lidského poznání přináší VII. kniha dialogu Ústava. Poté co Sókratés s pomocí podobenství „o slunci“, „o rozdělené úsečce“ v VI. knize a „o jeskyni“ na začátku VII. knihy popsal výstup duše k rozumovému nahlížení s pomocí dialektických „předpokladů“ (hypothesis), a v dalším stupni též k nahlížení „počátku bez předpokladů“ (arché anhypotétos), který nahlížení na základě předpokladů umožňuje, se dále zabývá vzděláním filosofa.1) Názorné příklady vzdělávání v jednotlivých naukách začínají od smyslových fenoménů a obrazů. Díváme-li se na prst na ruce, nemýlíme se většinou v tom, že se jedná právě o prst. Zkoumáme-li ovšem ten samý prst z hlediska jeho vlastností, např. z hlediska „velikosti a malosti“, zjišťujeme, že zrak nás informuje zároveň o velikosti jednoho prstu ve vztahu k dalším prstům i o malosti toho samého prstu ve vztahu k jiným prstům. Zatímco zrak nám ukazuje rozdílné vlastnosti spojené (synkechymena) v jednom prstu, rozumové myšlení by mělo tyto vlastnosti zkoumat odděleně (dihorismena), a proto opačně (enantia) než zrak. Poznání se tak na základní rovině dělí na to, co nám přinášejí smysly (v příkladu horaton – viditelné), a na to, co zkoumá rozum (noeton).2) Zobecníme-li tento příklad, získáme představu o základním rozlišení dvou oborů poznání – smyslového vnímání (aisthésis) a rozumového nahlížení (noesis). Příklad je zároveň názorný v tom, že ukazuje těsnou spojitost obou oborů poznání: záleží na zájmu a cviku poznávajícího, zda se spokojí s protikladnými informacemi a nestálostí dat smyslového poznání, nebo bude zkoumat samotné a oddělené vlastnosti věcí, aby podle Ústavy cvičil své uvažování (dianoia) ve zkoumání jejich zvláštní vztahovosti.

3. Vědění je vnímání.

Nestálost poznání pocházejícího ze smyslového vnímání je vyostřena v dialogu Theaitétos. Sókratés zde pomáhá „rodit“ myšlenky mladému nadanému žáku Theaitétovi a zároveň jeho názory přezkušuje, aby ukázal, zda obsahují nějaké vědění, nebo jsou jen bezcennými domněnkami. Sókratova otázka zde míří přímo na vědění – ptá se, „co je vědění“ (epistémé)? Theaitétova odpověď, jíž je záhy věnováno rozsahem nejvýznamnější přezkoušení, zní: „vědění je vnímání“ (aisthésis).3) Sókratés tuto odpověď následně ve dvou těsně navazujících krocích zobecňuje:

 • a) Nejprve ji propojí s učením sofisty Prótagory, že „člověk je měrou všech věcí, jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou“.4)
 • b) Poté odhalí základ Prótagorova přístupu ve výroku „nic není samo o sobě jedno“. To lze považovat za poukaz k problému, na nějž Sókratés upozorňoval už v Ústavě, že každé něco se vnímání (zraku) jeví jako souhrn proměnných vlastností.5)

Těmito kroky Sókratés zahrnuje do zkoumání Theaitétovy odpovědi dvě důležité oblasti, s kterými je smyslové vnímání propojeno.

 1. Oblast přístupnou smyslovému vnímání, která tvoří svět fenomenálních věcí kolem nás a vyznačuje se neustálými proměnami, vznikáním, zanikáním a pohybem. Vliv na vnímání má ovšem i proměna nás samotných v průběhu vnímání, takže vjem může být pravdivý vždy pouze pro jediného vnímajícího.6)
 2. Nestálost smyslového vnímání znemožňuje rozlišovat v řeči vědění a nevědění a ve svých důsledcích nakonec řeč samu zcela znemožňuje. Cokoli totiž řeč ustaví ve výpovědi, může být vyvráceno jako nepravdivé.7)

Předpoklady původní Theaitétovy odpovědi „vědění je vnímání“, spojené s Prótagorovým názorem, že každý jednotlivý člověk je měrou jsoucnosti všech fenomenálních věcí, Sókratés postupně přivede do logického sporu, který je nazýván po vzoru úvah skeptiků peritropé.8) Základem tohoto logického postupu je implikace, že pokud se jednomu člověku cokoli jeví pravdivé a jinému totéž nepravdivé, musí mít pravdu oba. Tato implikace platí pro jakýkoli výrok o určitém stavu světa – najde-li se alespoň jeden jedinec, kterému se jeví pravdivý, a alespoň jeden, kterému se jeví nepravdivý, pak tento výrok je zároveň pravdivý i nepravdivý. Toto hodnocení pravdivosti je však nutno uplatnit i na sám výrok „člověk je měrou všech věcí“. Ten se takto ukazuje jako pravdivý a zároveň nepravdivý, a ve svých důsledcích tedy sám sebe vyvrací.9) Tento aporetický způsob záměny konkrétního jedince (jemuž se něco jeví) za obecninu („každý člověk“) ukazuje podobně jako Ústava nutnost zkoumat vlastnosti věcí o sobě a učinit tím krok k dialektickému uvažování.

4. Vlastnosti věcí postihuje duše sama skrze sebe.

Výše naznačený spor vyplývající z prótagorovských předpokladů, jak s nimi pracuje dialog Theaitétos, ukazuje, že vypovídáme-li o vnímaných fenoménech ve světě jejich vlastnosti a hodnotíme-li tyto výpovědi jako pravdivé či nepravdivé, potřebujeme k tomu něco víc než pouze smysly. Především používáme jazyk (glóssa) a řeč jako prostředky svého rozumového vyvozování (syllogismos).10) Dále musíme ve vlastnostech smyslových fenoménů určit jejich jsoucnost a nejsoucnost, podobnost a nepodobnost, jejich počet nebo jejich krásu a ošklivost, zkrátka musíme rozhodnout, jaké jsou právě vzhledem ke svému protikladnému určení. A to i jak v případě dvou fenoménů jednotlivých věcí vedle sebe, tak u různých fenoménů jedné a téže věci vnímané v různých časech.11) Stále posuzujeme vlastnosti vnímaného, ale abychom o nich mohli rozhodovat, měli bychom poznat nejprve vlastnosti samy, zákonitosti jejich vypovídání, ale především zákonitosti jejich bytí ve vzájemných protikladných vztazích. Mladý Theaitétos se ve stejnojmenném dialogu k podobné odpovědi dopracuje, ale zároveň ji dále nijak nerozvíjí. Sókratovi se však alespoň podařilo očistit duši mladého Theaitéta od neopodstatněných předpokladů, což v širším kontextu Sókratovy činnosti předpokládá ten důsledek, že Thaitétos se již nadále nebude domnívat, že ví, co neví.
Dialog Theaitétos zkoumal širokou otázku smyslového vnímání, aby potvrdil předpoklady naznačené v souvislosti s výchovou filosofa v Ústavě a ukázal, že je třeba rozvíjet schopnost rozumového náhledu, kdy „duše sama skrze sebe“ zkoumá ta kritéria, jež se u mnoha fenoménů ukazují jako jim společná (ta koina).12)

5. Rozhovor duše se sebou samou.

Otázka po vědění je v jiném kontextu řešena v dialogu Sofistés. Zde je propojena se snahou podat s pomocí dialektiky dělení (dihairesis) výměr (logos) sofisty, a především postihnout jednu ze základních charakteristik jeho řeči, tj. fakt, že sofista mluví nepravdu. Ukáže se, že zkoumání ontologické vztahovosti idejí a uvažování (dianoia) má svůj obraz v lidské řeči (logos), doslova že „myšlení a řeč je totéž“, protože když duše myslí, vede rozhovor sama se sebou.13) Vědění (epistémé) se podle centrální části tohoto dialogu vztahuje nejen k inteligibilním či ideálním jednotkám, jež zahrnují i v dialogu Theaitétos jmenované vlastnosti, nýbrž je schopno nahlížet a posuzovat též speciální vztahy a určení vztahů mezi nimi. Poznávání tohoto druhu se uskutečňuje s pomocí dialektiky, když „rozděluje (dihaireisthai) podle rodů a ani nepokládá tutéž ideu za jinou ani jinou za tutéž.“14) Dialektika je tím těsně provázána s řečí – jde o uvažování v rozhovoru, jenž postupně prochází jednotlivé ideje i jejich vztahy. Podobně je dialektický způsob uvažování popsán např. v dialogu Filébos: „Máme prý při všem pokaždé předpokládat jednu ideu a tu hledat, (…) jestliže jí dosáhneme, pátrat, zda jsou v jedné ideji dvě, pakli ne tři nebo jiný počet, a z těch každé jedno opět tím samým způsobem, až bychom uviděli (…) to, že počáteční jedno je jedno a mnohé i nesčíslné.“15)
Naznačené pasáže dialogů, z nichž se postupně odvozuje způsob lidského poznání, potvrzují postup poznání popsaný již v podobenstvích Ústavy. Vědění (epistémé) v dialektické úvaze rozkrývá zákonitosti vztahů mezi idejemi, uvažování (dianoia) formuluje jednotlivé poznatky v duševním rozhovoru řeči, přičemž tyto inteligibilní činnosti spadají do oblasti lidského myšlení (noesis). Na něj je navázáno smyslové vnímání (aishésis), které sice podává obraz fenoménů v našem okolí, ale v podstatných určeních vlastností je omylné. Vnímání v nejnižší, nereflektované formě zůstává zdáním (fantasia), zatímco názory založené na uvažování a posuzované ve vztahu k smyslovým fenoménům v součinnosti s jazykem jsou součástí mínění (doxa) o smyslových fenoménech.16) Probírané pasáže z dialogu Ústava ukazovaly postup poznání, přičemž začínaly od vjemů jednotlivých fenoménů. Theaitétos v odpovědi na otázku po vědění ukázal, že abychom dosáhli vědění, nelze vystačit pouze se smyslovými fenomény. Dialog Sofistés pak naznačil, jakým způsobem je třeba praktikovat dialektiku, a ukázal, že teprve její výsledky, jsou-li aplikovány v pravdivé řeči, jsou skutečným ziskem a pravým poznáním.

Vybraná literatura.

 • Annas, J., Barnes, J., The Modes of Scepticism: Ancient Texts and Modern Interpretations, Cambridge, 1985.
 • Brisson, L., Platon, les formes intelligibles, sur la forme intelligible et la participation dans les dialogues platoniciens, Paris, Presses Universitaires de France, 2001.
 • Bostock, D., Plato’s Theaetetus, Oxford, Clarendon Press, 1988.
 • Burnyeat, M., Frede, M. (eds.), The original sceptics, a controversy, Indianapolis, Cambridge, Hackett, 1997.
 • Burnyeat, M., “Protagoras and Self-Refutation in Plato’s Theaetetus”, Philosophical Review 85 (1976) 172 – 195.
 • Burnyeat, M., “Protagoras and Self-Refutation in Later Greek Philosophy”, Philosophical Review 85 (1976) 44 – 69.
 • Burnyeat, M., The Theaetetus of Plato, Indianapolis, Hackett, 1990.
 • Burnyeat, M. (ed.), The skeptical tradition, Berkeley, University of California Press, 1983.
 • Cornford, F. M., Plato’s theory of knowledge, the Theaetetus and the Sophist of Plato, New York, Bobbs-Merrill, 1957.
 • Dorter, K., The transformation of Plato’s Republic, Lanham, Lexington Books, c2006.
 • Havlíček, A., Karfík, F., Plato’s Theaetetus, proceedings of the Sixth Symposium Platonicum Pragense, Praha, Oikoymené , 2008. Viz oddíl Sborníky.
 • Long, A., “Refutation and Relativism in „Theaetetus“ 161-171”, Phronesis, Vol. 49, No. 1 (2004), s. 24-40
 • Sedley, D., The midwife of Platonism, text and subtext in Plato’s Theaetetus, Oxford, Clarendon Press, 2006.
 • Polansky, R. M., Philosophy and knowledge, a commentary on Plato’s Theaetetus, Lewisburg, Bucknell University Press, 1992.
 • Pradeau, J. F., Platon, l’imitation de la philosophie, Paris, Aubier, 2009.
 • Rehn, R., Der Logos der Seele, Wesen, Aufgabe und Bedeutung der Sprache in der platonischen Philosophie, Hamburg, Meiner, 1982.
 • Robinson, R., “Forms and Error in Plato’s Theaetetus”, The Philosophical Review 59, No. 1 (1950), s. 3-30
 • Schofield, M., Burnyeat, M., Barnes, J. (eds.), Doubt and dogmatism, studies in Hellenistic epistemology, Oxford, Clarendon Press, 1980.
 • Špinka, Štěpán, “Nic není samo o sobě jedno: (pohyb a relace v rámci Prótagorovy hérakleitovské nauky v dialogu „Theaitétos“)”, [Nothing is single by itself: (Motion and relation in Protagora’s heraclitian doctrine in the dialgue ‘Theaetetus’] Filosofický časopis 52, č. 6, 2004, 991-1015.
1) Resp. VI, 510b4–9; Resp. VI, 511b5–8. Pro použití hypotéz srov. Phd. 100b3–7.
2) Resp. 524c3–13.
3) Tht. 151e2–3.
4) Tht. 152a2–4.
5) Tht. 152d2–3.
6) Tht. 160a–c. Tato myšlenka v dialogu Theaitétos předznamenala základní námitky proti možnosti univerzálního poznání, jež vznášeli skeptičtí filosofové v Akademii i mimo ni (v rámci pyrrhonismu) na začátku helénistické doby. Viz Anonymi Commentarius in Platonis Theaetetum, 60, 48nn. Sextus Empirikus, Pyrrhoniae hypotyposes, I, 31nn.
7) Tht. 157a7–c2.
8) Sextus Empirikus, Adversus mathematicos, VII, 389–390. Viz dále články M. Burnyeata, Protagoras and Self-Refutation in Plato’s Theaetetus, Philosophical Review 85 (1976) 172 – 195. Burnyeat, M., Protagoras and Self-Refutation in Later Greek Philosophy, Philosophical Review 85 (1976) 44 – 69, a reakce na ně např. Annas, J., Barnes, J., The Modes of Scepticism: Ancient Texts and Modern Interpretations, Cambridge, 1985.
9) Tht. 171a1–3.
10) Tht. 185c3; 186d3.
11) Tht. 186a3–b1.
12) Tht. 185d9–e2.
13) Soph. 263e3–5.
14) Soph. 253d1–3.
15) Philb. 16c10–e2. Důležitý je opětovný odkaz na „předpoklad“, který souvisí s „hypotézou idejí“, jak byla představena v dialozích Faidón nebo Ústava.
16) Soph. 264a1–b3.