Kratylos

Plato’s Cratylus XIth Symposium Platonicum Pragense, Prague, Villa Lanna (Praha 6, V Sadech 1), November 9-10, 2017.

Cratylus_invitation

Sborník Plato’s Cratylus

Plato’s Cratytus. Proceedings from the Eleventh Symposium Platonicum Pragense.

Odkaz za stránky vydavatele